Meny Stäng

Samfälligheten i Raksta är en hopslagning av tidigare vägföreningen och tomtägarföreningen.

Delar av Rakstas vägar, parkeringsplatser, diken och grönområden med gångvägar är en ”gemensamhetsanläggning” som berör vissa av Rakstas fastigheter. Lantmäteriets beslut.

I och med Tyresö kommuns pågående utbyggnad av vägar och anläggande av kommunalt vatten och avlopp övertas etappvis ansvaret för samfällighetsföreningens områden successivt av kommunen.

För de fastigheter som omfattas av områden, som ännu inte tagits över av kommunen är fastighetsägare i Raksta automatiskt medlemmar i Samfällighetsföreningen. ”Medlemsavgiften” är den vägavgift som fastighetsägare inom Samfälligheten är skyldiga att betala för underhåll av områdets vägar. Avgiften betalas vanligtvis i september och inbetalningskort skickas ut av föreningens kassör i god tid. Avgiftens storlek beror på andelstal, som lantmäteriet bestämt. Andelstalen kan dock förändras beroende på förtätning. Som kompensation för att du betalar både vägavgift och vägskatt via kommunalskatten återbetalar Tyresö kommun 700 kr/år till alla fast bosatta i området.

Följande fastigheter/vägar ingår i Samfällighetsföreningen (se karta här):
Bergholmsvägen 1-5A, 5B
Bromsvägen 1-17
Ekoxevägen 2-11
Flugvägen 2-7
Getingvägen 2-10
Myggvägen 1-3
Rakstavägen 38-42
Sländvägen 1-5
Spindelvägen 1-24
Ullbergsvägen 13-77, 14-66
Uddby strandväg

För att ha ett aktivt och levande föreningsliv i Raksta behövs att du engagerar dig och vill hjälpa till med styrelsearbete samt andra åtaganden föreningen har, så som gräsklippning, trädröjning, firanden m.m. Det finns många uppgifter. Hjälp oss att hålla vårt område fint! Kontakta styrelsen om du är intresserad!