Meny Stäng

Information från Lantmäteriet angående ärende om ersättning för grönområden mm.

För en tid sedan fick fastighetsägare i Raksta ett utskick från Lantmäteriet angående beslut i ärende AB181039 (Fastighetsreglering, och avstyckning berörande Raksta 1:3 och 1:4 samt omprövning av Raksta ga:1). Raksta samfällighetsförening har nu fått meddelande från Lantmäteriet att beslutet överklagats. Se nedan.

”Lantmäteriet informerar härmed Raksta vägförening om att både Tyresö kommun (ägare av Raksta 1:3) och Agneta Giliusson (ägare av Raksta 1:4) har överklagat ersättningsbeslutet gällande anläggningsåtgärden i ärende AB181039. Det innebär att de beslut som fattades gällande Raksta ga:1 avseende utformning och delägande fastigheter med anledning av detaljplanen för etapp 8 inte vinner laga kraft ännu.

Överklagandet har skickats till Mark- och miljödomstolen (MMD) i Nacka som kommer att hantera ärendet fortsatt och har att ta beslut i frågan som överklagats. Ingen ersättning ska därmed betalas i detta läge. Hur lång tid processen i MMD kommer att ta är i dagsläget inte känt.”

För mera information om detta kan fastighetsägare i Raksta, som berörs av ärendet, logga in på Lantmäteriets hemsida via denna länk: https://www.lantmateriet.se/sv/Sjalvservice/e-tjanster-for-privatpersoner/#Lantmateriforrattning

Styrelsen för Raksta Samfällighetsförening