Meny Stäng

Fastighetsägarens ansvar

Underhåll av vägtrummor
Varje fastighetsägare har ansvar att se till att det finns en vägtrumma nedlagd under infarten till fastigheten, att rensa den och se till att vatten från den egna fastigheten inte rinner ut över vägen och orsakar problem som svallis och halka och trasiga vägar.

Enligt omröstning på Samfällighetens årsmöte juni 2014 gavs styrelsen formell rätt att åtgärda avsaknad av vägtrumma på fastigheter i Raksta samfällighet där besiktning har utförts av opartisk besiktningsman och där behov finns för åtgärd. Styrelsen ska informera fastighetsägare innan genomförande samt ge direktiv till fastighetsägare vid egen åtgärd. När Samfälligheten åtgärdar kommer kostnaden att faktureras fastighetsägaren.

Siktröjning
Föreningen kan minska kostnaderna för väghållning och siktröjning om respektive fastighetsägare själv tar ansvar för att röja träd, buskar och sly mellan väg och fastighetsgräns som menligt inverkar på säkerhet och sikt samt avrinning i diken. Varje fastighetsägare har ansvar för siktröjning av häckar och buskage. Kommunen anvisar att buskar får inte växa utanför tomtgräns. Läs mer i kommunens broschyr Klipp till

  • Höjden på träd ska vara minst 4,6 meter över gata.
  • Häckar och buskar vid utfarten får vara max 80 cm höga.
  • Detta gäller 2,5 meter åt vardera hållet från utfart samt 1 m in från vägkant.

Tunga transporter
Våra vägar blir hårt belastade då fastighetsägare bygger nytt eller bygger till. Fastighetsägaren har ansvar att anmäla detta till vägchefen så att en gemensam besiktning kan ske av den berörda vägsträckan för bedömning av ev påverkan av ex tunga transporter.